Print

Sådan fungerer Whistleblower linjenBaggrund for den Whistleblower linjen
Tryg ønsker at være en åben og troværdig virksomhed, hvor der ikke må kunne stilles spørgsmål om koncernledelsens og andre medarbejderes troværdighed. Tryg ønsker, at mistanker om ulovlige handlinger eller adfærd, der er i strid med lovgivningen og Trygs egne regler, bliver undersøgt grundigt. Det er baggrunden for disse retningslinjer.

Medarbejderne vil ofte være de første til at opdage ulovlige forhold på arbejdspladsen. Det viser sig dog tit, at medarbejdere vil være tilbageholdende med at gå videre med deres mistanke. Dette skyldes ofte frygten for at optræde illoyalt over for kollegerne eller arbejdsgiveren.

Formålet med Whistleblower linjen
Formålet med Trygs Whistleblower linje er at undgå, at oplysninger om ulovlig adfærd med videre tilbageholdes, samt at sikre at sådanne oplysninger videregives til de relevante personer i organisationen. Disse retningslinjer er et af flere tiltag, der understøtter, at Tryg er en virksomhed, hvor alle interessenter kan føle sig sikre på, at væsentlige informationer hverken forsøges undertrykt eller skjult.  
 
Hvad kan du indberette?
Ved etableringen af den Whistleblower linje  har Tryg gjort det lettere for medarbejdere, bestyrelse og omverdenen at gøre opmærksom på alvorlige forhold vedrørende overtrædelser af lovgivningen. Du kan indberette forhold vedrørende ansatte, bestyrelsesmedlemmer eller andre med tilknytning til Tryg.

Du kan kun anmelde forhold, der relaterer sig til Tryg. De forhold, du kan indberette er, f.eks. mistanke om alvorlig økonomisk kriminalitet, som bedrageri og korruption. Du kan desuden indberette mistanke om insiderhandel, konkurrencelovsovertrædelser, uregelmæssigheder vedrørende regnskabsforhold eller interne kontroller.

Endvidere kan du indberette alvorlige forhold, der vedrører ansatte, samt forhold, som har resulteret i væsentlig person- eller miljøskade.

Ansatte i Tryg kan desuden indberette overtrædelser eller potentielle overtrædelser af den danske finansielle lovgivning begået af Tryg, herunder af ansatte eller medlemmer af bestyrelserne i Tryg Forsikring A/S, Tryg Livsforsikring A/S, Forsikrings-Aktieselskabet Alka Liv II og Tryg Invest A/S.

Svenske medarbejdere kan alene indberette alvorlige lovbrud udført af ansatte i nøglepositioner og ledende stillinger.

Hvad kan du ikke indberette?
Du kan ikke indberette forhold som mobning, samarbejdsvanskeligheder med videre via den Whistleblower linje. I stedet kan du indberette dette til nærmeste leder eller til HR.

Norske medarbejdere, som får kendskab til, at der sker  mobning eller diskriminering på arbejdspladsen kan desuden indberette dette til verneombudet.

Hvordan indberetter du til Whistleblower linjen?
Har du viden om, og ønsker du at gøre opmærksom på forhold, kan du indberette dette via http://tryg.whistleblowernetwork.net

Det er Lederen for Compliance, DK, samt formanden for Revisionsudvalget Tryg, der modtager alle indberetninger. Når du henvender dig, skal du være opmærksom på følgende:

Ved at bruge den Whistleblower linjen kan du vælge at være anonym. Vi opfordrer dig dog til at identificere dig selv. Selvom du vælger at være anonym, kan din identitet blive kendt som følge af den efterfølgende undersøgelse af de rapporterede informationer.

For at din mistanke kan blive undersøgt grundigt, bør du identificere og beskrive det konkrete forhold så detaljeret som muligt. Jo bedre information du afgiver, jo nemmere vil det være at iværksætte en undersøgelse af forholdet.

Modtagelse og behandling af henvendelser og undersøgelse
Whistleblower linjen er et fuldt elektronisk system uden menneskelig interaktion. Systemet modtager alle indberetninger via en særlig webside. Systemet sender efterfølgende en meddelelse til lederen for Compliance, DK og formanden for revisionsudvalget i Tryg. Disse foretager en indledende vurdering, og iværksætter eventuelt en undersøgelse af forholdet. Dokumentationsmaterialet for din henvendelse bliver behandlet fortroligt og sikkert.

Det er vigtigt at undgå, at uskyldige personer mistænkes for uregelmæssigheder, der kan være en overtrædelse af lovgivningen eller eventuelt en tjenesteforseelse. Undersøgelsen af din henvendelse har derfor til formål at afdække og dokumentere, om der er hold i en mistanke, men også at rense en mistænkt person, hvis henvendelsen viser sig at være grundløs.

Mistanke mod medarbejdere, herunder Koncernledelsen
Hvis din henvendelse vedrører en ansat i Tryg, underretter lederen for Compliance, DK Koncernsikkerhedschefen, hvorefter Koncernsikkerhed foretager den videre undersøgelse. Koncernsikkerhed orienterer løbende Trygs Koncernledelse.

Angår din henvendelse ansatte i Trygs Koncernledelse, vurderer lederen for Compliance, DK og formanden for revisionsudvalget henvendelsen og står for den videre undersøgelse – eventuelt via et eksternt firma. Formanden for revisionsudvalget kan via lederenfor Compliance, DK pålægge Koncernsikkerhed at deltage i undersøgelsen. Koncernsikkerhedschefen refererer i disse sager kun til formanden for revisionsudvalget eller lederen for Compliance, DK medmindre disse beordrer andet. Der sker i sådanne tilfælde ingen orientering til Koncernledelsen.

De personer, som henvendelsen vedrører, informeres efter de individuelle landes gældende lovgivning.

Mistanke mod andre med tilknytning til Tryg
Angår henvendelsen andre med tilknytning til Tryg, fx kunder, samarbejdspartnere eller leverandører, underretter lederen for Compliance, DK lederen af Udredning, som foretager den videre undersøgelse. 

Underretning til eventuelt anmeldte sker efter de individuelle landes gældende lovgivning.

Forholdsregler
Hvis en undersøgelse af en medarbejder under koncernledelses niveau viser, at der foreligger et kritisabelt forhold, vil sagen blive overgivet til HR, der vurderer, om der vil være ansættelsesmæssige konsekvenser for medarbejderen, samt om Tryg politianmelder sagen. Hvis en undersøgelse mod et medlem af Koncernledelsen viser, at der foreligger strafbare eller kritisable forhold, er det bestyrelsen, der vurderer konsekvenser og eventuel politianmeldelse.