Enlarge text
Print
Beskyttelse af personoplysninger


Hvilke oplysninger bliver registreret?
Systemet kan kun bruges til at indberette alvorlige forhold vedrørende overtrædelse af lovgivningen (se under ”Sådan fungerer Whistleblower linjen”)
Hvis der modtages anmeldelser af mindre væsentlige forhold som f.eks. mobning, samarbejdsvanskeligheder mv., vil disse oplysninger straks blive slettet i it-systemet og blive videregivet til de relevante personer.

Logning
Registrering af anmeldelser sker anonymt i systemet. Det eneste, der registreres er selve anmeldelsen. Der føres således ikke log over den IP-adresse, som anmeldelsen bliver foretaget fra eller computerens maskin-ID.

Korrektion af registrerede oplysninger
Hvis du bliver opmærksom på, at du har indgivet ufuldstændige eller ukorrekte oplysninger, kan du logge ind på den sag, du har oprettet med sagsnummeret og dit selvvalgte password, hvor du kan indskrive de korrigerende oplysninger.

Hvis du ikke kan huske sagsnummeret eller dit password, laver du blot en ny anmeldelse i systemet, hvor du henviser til den tidligere anmeldelse og beskriver, hvad der skal korrigeres.

Videregivelse af de registrerede oplysninger
Oplysningerne i din indberetning vil aldrig blive videregivet til andre, med mindre det er påbudt ved lov, kendelse/dom fra en domstol eller tilsvarende.  Hvis der indgives politianmeldelse, vil oplysningerne dog blive videregivet til politiet med henblik på opklaring af sagen

De oplysninger, der registreres i it-systemet, kan ikke læses af den uafhængige systemleverandør Got Ethics A/S.

Sletning af registrerede data
Registrerede data må kun opbevares så længe, der er behov for det. Når der ikke længere er behov for at opretholde registreringen af oplysningerne, vil oplysningerne blive slettet i systemet.

It-sikkerhed og anonymitet
Indberetningssystemet bliver leveret af og er hostet hos Got Ethics A/S, der er en uafhængig part.
Human Time har truffet de fornødne tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges. Håndteringen af personlige oplysninger er underlagt strenge kontroller og procedurer og overholder derfor lovgivningen om behandling af persondata samt god skik inden for området.

Systemet logger ikke IP-adresser, maskin-ID og benytter ej heller cookies, ligesom al datatransmission og lagring af data sker krypteret. Der sendes ingen ukrypterede oplysninger over det åbne internet.

Hvis en indberetning er foretaget fra en computer, der er på Trygs netværk logges besøget, og der er en risiko for, at nogen i Tryg vil kunne finde ud af, hvem som har skrevet varslet. Denne risiko kan elimineres ved at foretage anmeldelsen fra en computer, der ikke er på Trygs netværk.

Det er valgfrit, om man vil indgive en anmeldelse anonymt eller ikke-anonymt. Hvis en anmelder vælger at være ikke-anonym, vil anmelderens identitet være kendt for de personer, der behandler sagen men vil som helt klart udgangspunkt ikke blive videregivet til andre. Tryg kan dog blive tvunget til at oplyse identiteten, hvis der indledes en retssag, hvor indberetteren bliver indkaldt som vidne, hvorved anonymiteten fortabes.